top of page

Algemene Voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

• The Living Room: eenmanszaak ingeschreven als 'Elizabeth Leerink'

Diksmuidelei 17, 2930 Brasschaat, zaakvoerder Elizabeth Schouwink-Leerink

met KBO-nummer 0803647176 / BTW nummer BE0803647176.

• Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst is aangegaan

• Producten/Diensten: alle zaken die de Klant kan aankopen bij The Living Room, in het bijzonder sessies in het Energy Enhancement System.

 

Toepasselijkheid

• Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, bestelling, en koop-verkoop van Producten/Diensten tussen The Living Room en de Klant.

• De Klant erkent en aanvaardt deze Algemene Voorwaarden.

• The Living Room stelt deze Algemene Voorwaarden ter beschikking op haar website www.energyenhancement.center

• The Living Room behoudt zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie te publiceren op de voormelde website. Elke bestelling die de Klant plaatst na de publicatie door The Living Room van deze nieuwe versie impliceert de aanvaarding door de Klant met de laatst gepubliceerde versie.

• Indien The Living Room gedurende korte of langere tijd en al dan niet impliciet afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden heeft toegestaan, doet dit geen enkel afbreuk aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen.

 

Betaling

• De betaling door de Klant aan The Living Room voor de aankoop van een of meerdere Producten/Diensten geschiedt als volgt: bij het plaatsen van een reservering online kan de Klant direct online betalen. Verkoop van aan EESystem gerelateerde produkten: huidverzorging, badzout en juwelen geschiedt met directe betaling voor of na een sessie in de wachtruimte.

• Facturen kunnen op aanvraag opgemaakt worden en zijn per direct te betalen. Iedere vertraging in de betaling zal van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 2% per maand meebrengen voor de debiteur, verhoogd met een administratieve kost van EUR 20.

 

Aanbod en prijzen

• Tenzij indien daarvan uitdrukkelijk zou worden afgeweken, zijn de door The Living Room medegedeelde en/of gepubliceerde prijzen voor de Producten/Diensten steeds in euro (€) en inclusief BTW. De reservering van een Dienst wordt gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de aanvaarding van de bestelling/reservering.

• The Living Room is niet gebonden door prijsvermeldingen die evident foutief zijn, bijvoorbeeld in geval van druk- of taalfouten. De Klant kan geen rechten ontlenen aan onrechtmatige prijsinformatie.

• The Living Room heeft het recht de prijs van de Producten/Diensten te verhogen.

 

Annulering en wijziging van een reservering

• Indien er een annulering plaatsvindt (hetzij door de Klant, hetzij door The Living Room) vroeger dan 2 dagen (48u) voor aanvang van de sessie, zal er een terugbetaling van 100% van de betaalde som toegepast worden. De terugbetaling zal gebeuren via dezelfde provider waarmee de betaling oorspronkelijk gebeurd is.

• Een annulering binnen de 48u voor aanvang van de sessie resulteert in een terugbetaling van slechts 50% van de betaalde som. De terugbetaling zal gebeuren via dezelfde provider waarmee de betaling oorspronkelijk gebeurd is. .Indien het verschuldigde bedrag voor de reservering nog niet betaald werd, gelden eveneens de bovenstaande regels: het bedrag moet dus desgevallend alsnog betaald worden.

• Indien The Living Room, ongeacht de reden, uw reservering annuleert, hebt u recht op 100% terugbetaling van het reeds betaalde bedrag of kunt u gebruik maken van een gratis omboeking. U kunt geen aanspraak maken op een compensatie voor kosten die u oploopt (bijvoorbeeld reiskosten) ten gevolge van de annulering door The Living Room.

• Indien u uw reservering wenst te wijzigen (uur, datum, aantal personen) kunt u dit gratis doen tot 2 dagen (48u) voor aanvang van de boeking. Elke wijziging is pas definitief zodra u van ons een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen. Wijzigingen zijn altijd op basis van beschikbaarheid en kunnen online gedaan worden.

• Indien u uw reservering wenst te wijzigen binnen 48u voor aanvang van uw reservering dient u dit telefonisch te doen op het nummer dat u kunt terugvinden op www.energyenhancement.center

Een administratieve kost van 20 EUR zal worden aangerekend. Wijzigingen zijn altijd op basis van beschikbaarheid.

 

 

Afspraken tijdens uw bezoek

• The Living Room houdt zich aan een vast tijdschema. Indien u later arriveert dan het afgesproken tijdstip kunt u nog aan de sessie deelnemen maar zal de sessie niet op een later tijdstip eindigen. De duur van uw verblijf zal dus worden ingekort. Er is in dat geval ook geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling, onder welke vorm dan ook.

• Tijdens uw sessie kunt u gebruikmaken van onze ligstoelen.

• Er is drinkwater aanwezig in de ruimte, u kunt dit meenemen naar de sessieruimte. Het meenemen van etenswaren naar de ruimte is niet toegestaan om de rust van anderen niet te verstoren.

• Het is toegestaan om tijdens de sessie de ruimte te verlaten om naar het toilet te gaan.

• Het gebruik van mobiele telefoons of ipads is bij ons toegelaten mits deze offline zijn (dus niet alleen in trilmodus), en geen geluiden produceren behoudens als offline muziekspeler in combinatie met een hoofdtelefoon of ‘oortjes’. Tevens dient het geluidsniveau niet storend te zijn voor anderen in de sessieruimte.

• Om de ervaring voor uzelf en voor anderen niet te verstoren verzoeken wij u om uw handtas, electronische apparatuur behoudens die bedoeld om offline muziek af te spelen, en etenswaren in uw eigen met een sleutel afsluitbare locker te plaatsen tijdens de sessie.

• Wij vragen u om in de ruimte niet te praten of te fluisteren. Probeer ten allen tijde zo stil mogelijk te zijn om anderen niet te hinderen en de kans te geven te ontspannen.

• Het EE-system mag onder geen beding aangeraakt worden. De installatie is zorgvuldig uitgelijnd om een optimale ervaring te kunnen bieden. Bij niet naleven van deze regel behouden wij ons het recht voor u de toegang tot de sessie te ontzeggen.

• De eventuele kosten voor het opnieuw uitlijnen of herstel van de installatie, evenals de gederfde inkomsten vanwege het niet kunnen continueren van sessies als gevolg van al of niet moedwillig beroeren van een van de EESystem-zuilen zullen verhaald worden op degene die er schuldig aan is.

• Parkeren kunt u op de Luiklei, aan beide zijden en uitsluitend rechts in de rijrichting. Vanaf de Luiklei gaat u te voet via de Zegelei linksom de Diksmuidelei op. Het is in totaal minder dan 100 meter naar de vooringang van The Living Room aan de Diksmuidelei 17. Parkeren voor de woning is niet toegestaan om geen burenhinder te veroorzaken.

 

Aansprakelijkheid

• The Living Room geeft geen medisch advies, stelt geen diagnoses en onze sessies mogen niet als medische behandeling gezien worden. Voor medisch advies contacteer uw arts of een andere professionele zorgverlener. Klanten wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Klanten wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te verontachtzamen met verwijzing naar de informatie op onze website.

• The Living Room kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen, goederen (inclusief de Producten), dieren, diensten, enz die op directe of indirecte wijze het gevolg zou zijn van onze Producten/Diensten, behoudens in geval van fraude of bedrog.

 

Privacy

• Persoonsgegevens die The Living Room opvraagt, zullen enkel voor het doeleind gebruikt worden dat duidelijk omschreven wordt in de software of om met je in contact te treden om een zo goed mogelijke service te bieden. Wij geven of verkopen deze info niet door aan derden. Je hebt het recht deze gegevens in te kijken, aan te passen of te laten verwijderen.

Je gegevens worden enkel digitaal bijgehouden.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

• De contractuele relatie tussen The Living Room en de Klant wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

bottom of page